کتگوری

این چند ماهه یک فولدر جدید به گوشی‌ها و رایانه‌های ملّت افزوده شد که اگر نامش از بیست‌و‌سی پخش شود، می‌شود: «عکس‌های اغتشاشات اخیر!»