در

دری که باز می‌شود را، می‌شود نبست؛
اما فقط می‌توان دری را بست که قبلا باز شده باشد.