سفید و سیاه

نویسندگان بزرگ دنیا را نه به صفحه‌هایی که سیاه کرده‌اند می‌شناسند، و نه به ریش‌هایی که سفید کرده‌اند؛ آن‌ها به کاغذهایی که مچاله کرده و به سطل زباله روانه کرده‌اند، مشهور هستند.

جهان سوم

جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند، خانه‌اش خراب می‌شود، و هر کس که بخواهد خانه‌اش آباد باشد، باید در تخریب مملکتش بکوشد.

پروفسور حسابی