جکسون

مایکل جکسون ۵۰ ساله هم دیشب مُرد؛ ولی جمشید مشایخی هنوز زنده است!

Advertisements