جکسون

مایکل جکسون ۵۰ ساله هم دیشب مُرد؛ ولی جمشید مشایخی هنوز زنده است!

Advertisements

عشق

عشق به دیگری ضرورت نیست، حادثه است.
عشق به وطن ضرورت است، نه حادثه.
عشق به خدا ترکیبی است از ضرورت و حادثه.

نادر ابراهیمی