جکسون

مایکل جکسون ۵۰ ساله هم دیشب مُرد؛ ولی جمشید مشایخی هنوز زنده است!

عشق

عشق به دیگری ضرورت نیست، حادثه است.
عشق به وطن ضرورت است، نه حادثه.
عشق به خدا ترکیبی است از ضرورت و حادثه.

نادر ابراهیمی