بخشش

کسی که دو بار مقصره و متأسف نیست، ارزش بخشیدنو نداره.

جو لاندو (سالی) در پزشک دهکده

Advertisements