واضحات

یارو رفته پارتی، سربازه داره می‌برتش.
می‌گه: من چی کار کردم؟
سربازه می‌گه: حرف نزن!
می‌گه: تو دادگاه برعلیه‌ام استفاده می‌شه؟
سربازه می‌گه: معلومه!

ابهام

یکی از ابهامات زندگی‌ام این است که، در آن روز ِ به‌خصوص، با چه حسی و چه شکلی، محمد هسته‌ی خرماهایی که می‌خورد را توی کاسه‌ی پسرعمویش علی می‌گذاشت؟!