نو و تکراری

اونی که کارهای تکراری می‌کنه، به خیال اینکه کاری نو انجام میده و اونی که کارهای نو انجام میده و فکر می‌کنه کارش تکراریه.
هر دوی اون‌ها، ول‌معطل هستن.