مخالفت

من مخالفتی با عمل ندارم، فقط مخالف حرفم.

تصویر دوریان گری/ لرد هنری