*

«انسان‌هایی این همه خائن»
یک اسم است.

Advertisements