حوصله

حتا قبل از اینکه شروع کنم
حوصله‌ام سر رفته بود