پلیس

دیشب خواب دیدم دزدی، قاتلی، چیزی آمده خانه‌مان. تو خواب به پلیس 110 زنگ زدم. عجیب بود. فکر نمی‌کنم خدا تابحال برای کسی خوابی گذاشته باشد که توی آن پلیس 110 باشد… کسی آن‌ها را توی خواب دیده؟ هرچند برای من هم کامل نگذاشت؛ توی خواب من فقط زنگ زدم و آدرس دادم، ساعت‌ها گذشت و الگانس‌ای نیامد… توی بیداری چطور؟ کسی آن‌ها را دیده؟ که بیاید دم در خانه‌شان؟