واضحات

یارو رفته پارتی، سربازه داره می‌برتش.
می‌گه: من چی کار کردم؟
سربازه می‌گه: حرف نزن!
می‌گه: تو دادگاه برعلیه‌ام استفاده می‌شه؟
سربازه می‌گه: معلومه!