روآوردن به مینی‌مال

مردمی که قدرت و عرضه‌ی درکِ شعورِ حاکمه بر متون صادقه‌ی بلند را ندارند، نویسندگان‌اش به مینی‌مال رو می‌آورند…

Advertisements