شعور

شعور موجودی است که تو حتی این فرصت را نداشتی که حیوانِ خانگی‌ات باشد… .

Advertisements