بازجویی‌های یک کارگردان

– سلام. من مرضیه خوش‌تراش هستم.
– جدی؟ خودت هم خوش‌تراشی یا فقط بابات بوده؟

Advertisements