دوست‌داشتنی

دارم سعی می‌کنم چیزهایی رو که خودم خیلی دوست دارم، تبدیل کنم به چیزهایی که دیگران دوست داشته باشند… منظورم مشخصاً موسیقی‌یه.