خَربُزه

توی دستشویی، قیافه‌ام دیدن داشت. حیف که کسی توی دستشویی دوربین مخفی کار نمی‌گذاشت، وگرنه می‌توانست یک جُکِ بامزه را از نزدیک تماشا کند. تازه داشتم پی به معنایِ عمیقِ ضرب‌المثلِ شیرینِ پارسیِ خودمون می‌بردم که: «هر کی خربزه می‌خوره، پای لرزش هم می‌نشینه»! بله. خربزه را دمِ غروبی خوردم و حالا پای لرزش نشسته بودم.