دنبال راه چاره

فک می‌کنی بیچاره‌ای
دنبال راه چاره‌ای

Advertisements