شلوار

شلوارت را هیچ‌وقت کامل درنیاور.
کمااینکه هیچ‌وقت هم این کار را نمی‌کنی…

×××
راستی امروز بالاخره این دکترُ استیفاش دادن خدارُشکر.
ای‌ول! شیرینی خرمایی یادتون نره. خیلی دقّت کنین ها…