شب‌ادراری

ای شب ادراری! تا وقتی که تو بودی
روزای من، پر ِ کابوسای زرد بود!

Advertisements

دماغ‌گنده

ساختم جهانی را ولی کسی باورم نکرد
از پشت پنجره فریاد می‌زدند: هی! مرو!
رفتم؛ سکوت شدم؛ کسی باورم نکرد…