شب‌ادراری

ای شب ادراری! تا وقتی که تو بودی
روزای من، پر ِ کابوسای زرد بود!

Advertisements