باغ وحش جهانی ـ ۱

اگر قرار بود شیر انسان را هم بدوشند، پس فرقمان با گاو چه بود؟

Advertisements