خربزه در دهان

ببین که نارفیقِ ما
پاس به رقیب میدهد
خربزه در دهان مکُن!

Advertisements