خربزه در دهان

ببین که نارفیقِ ما
پاس به رقیب میدهد
خربزه در دهان مکُن!

بوش

راستی جورج بوش خیلی هم زشت نیست ها… تازه دقّت کردم.
دستِ کم از این عروسک‌هایی که براش درست می‌کنن، خوشگل‌تره!