دماغ‌گنده

ساختم جهانی را ولی کسی باورم نکرد
از پشت پنجره فریاد می‌زدند: هی! مرو!
رفتم؛ سکوت شدم؛ کسی باورم نکرد…