مر

ای لکه‌های ننگ!
مرغوب‌ترین نزد شما آنی است که به زور ِ هیچ شوینده یا سپیدکننده‌ای پاک نشود. که اگر شود، چه باک ازو بایست باشد؟ که مرعوب‌ترین است.