فلانی

ای کارگردان!
کاری نکن که دیگران درباره‌ات بگویند: «فلانی کارگردان خوبی بود، ولی آدمِ خوبی نبود!»