سوژه

ای خبرنگار!
از سوژه همان برون تراود که در اوست…

برای مرگ

ای خبرنگار!

برای مرگ همکارانت پرونده درآور
تا برای مرگ خودت پرونده درآورند.
و در این راه از هیچ کسی غافل مشو.
حتی خبرنگاران کوچکی که فردای بزرگی دارند.